Blog

آداب غذاخوری و مهمانی ( 32 اصل اساسی که بهتر است بدانید )

by آشپزی, سبک زندگی in جولای 7, 2016

آداب غذاخوری و مهمانی

 

?هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا میز (مـچ دست روی لبه میز) قرار دهید.

?هیچگاه هنگام صرف غذا آرنج خود را روی میز قرار ندهید

? هنگامی که در رستوران میهمان  شخص دیگری میباشید،هیچگاه باقی مانده غذایتــان را به خانه نبرید و سعی کنید غذای گران قیمتی  سفارش ندهید.

 

آداب غذاخوری و مهمانی

آداب غذاخوری و مهمانی

 

برای بریدن و خردکردن غذا چنگال را با دست چپ و کارد را با دسـت راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی را که می خواهید ببرید محکم نگاه داشته و با چاقو آنرا ببرید. سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل کنید.

در روی صندلی راست و مستقیم بنشینید هیچگاه بجلو و یا عقب خم نشوید.

حین صرف غذا مشغول محاوره های دلنشین و مطـبـوع گـردید و از موضوعات بحث انگیز پرهیز کنید.

اگر تکه هایی از غذا میان دندانهایتان گیر کرد با عذر خواهی میز را تـرک کـرده و بــه دستشویی بروید سپس آن را خارج کنید.

آرام و با حوصله غذا بخورید. غذا خوردن شتابزده بی حرمتی به میزبان میباشد.

 

آداب غذاخوری و مهمانی

آداب غذاخوری و مهمانی

 

 

? سر میز غذا نمکدان و فلفل پاش همیشه در کنار هم هستند و اگر مهمانی از شما نمکدان خواست ،
هر دو ی آنها را با هم به او  بدهید.

 

 

?هرگاه سوپ داغ بود برای خنک کردن به آن ندمید بلکه صبر کنید تا خودش خنک گردد.

چای را نیز برای خنک شدن در نعلبکی نریزید.

? هنگام صرف سوپ قاشقتان را تماما بداخل دهان نبرید بلکه از لبه قاشق سوپ را اندک اندک بنوشید.

? هنگام سفارش غذا در رستوران اگر از نوع و محتویات غذای مورد نظر آگاهی نداشتید، از پیشخدمت کمک بخواهید.

? هیچ گاه کارد و چنگال و قاشقی را که استفاده کرده اید را مجددا روی میز قرار ندهید بلکه آنها را روی بشقاب بگذارید.

? اگر قاشق و یا کارد و چنگال شما به زمین افتاد آن را بردارید و به میزبان و یا پیشخدمت بدهید و تمیز آن را درخواست کنید.

آداب غذاخوری و مهمانی

آداب غذاخوری و مهمانی

 

?هرگاه سوپ داغ بود برای خنک کردن به آن ندمید بلکه صبر کنید تا خودش خنک گردد.
چای را نیز برای خنک شدن در نعلبکی نریزید.

? هنگام صرف سوپ قاشقتان را تماما بداخل دهان نبرید بلکه از لبه قاشق سوپ را اندک اندک بنوشید.

? هنگام سفارش غذا در رستوران اگر از نوع و محتویات غذای مورد نظر آگاهی نداشتید، از پیشخدمت کمک بخواهید.

? هیچ گاه کارد و چنگال و قاشقی را که استفاده کرده اید را مجددا روی میز قرار ندهید بلکه آنها را روی بشقاب بگذارید.

 

 

دانشنامه تصویری فارسی

 

آموزش آداب معاشرت مهمانی و غذاخوری 2

هنگامیـکه غذا خوردنتان پایان یافت هیچگاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهید این عمل خلاف آداب معاشرت میباشد.

بهتر است آقاو خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری و یا در وسط میز روبروی یکدیگر بنشینند.
اگـر فرد مهمی میهمان بود می باید وی سمت راسـت خانم میزبان و همسرش سمت راست میزبان آقا نشانده شود.
بطوری کلی طرز قرار گرفتن میهمانان باید طوری ترتیب داده شود که هیـچ دو مـــرد و هیچ دو زنی کنار یکدیگر قرار نگیرند.
زوج متاهل باید روبروی یکدیگر و زوج نامزد باید در کنار یکدیگر بنشینند.

 

آموزش آداب معاشرت مهمانی و غذاخوری 3
بهتر است گروههای سنی در کنار یکدیگر بنشینند به طوری که بزرگترهای فامیل در راس میز و جوانترها سمت دیگر.
غذا باید در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست سرو گردد. و همچنین غذا از سمت چپ افراد سرو شده و ظروف غذا از سمت راست میهمانان جمع آوری می گردد.
دستمال سفره هنگام آغاز صرف غذا میباید روی زانو قرار داده شود و تا انتهای صرف غذا باید همان جا باقی بماند. از دستمال سفره تنها برای تمـیز کردن مختصر دهان باید استفاده کرد و نه صورت و یا پیشانی. اگر خــواستـید صندلی خود را برای مدت کوتاهی ترک کنید باید دستمال سفره خود را روی صندلی قرار دهید که دیـگـران و پیـش خــدمت متوجه ان گردند. هنگام پایان یافتن صرف غذا میباید دستمال سفره را بطور مرتبی روی میز و سمت راست بشقاب قرار داد (آن را تا و یا مچاله نکنید)
پیش از آن کـه مـیـزبـان شـروع بـه صـرف غـذا نکرده و یا اجازه صرف غذا را نداده نباید شروع به صرف غذا کرد.

 

آموزش آداب معاشرت مهمانی و غذاخوری 5
در حین غذا بهیجوجه نباید میز غذا را ترک کنید مگر در موارد اضـطراری مانند رفتن به دستشویی و یا داشتن حالت تهوع. در ایــن هنگام عذرخواهی کنید و میز را ترک کنید.
اگر چیزی روی میز خواستید که دستتان به آن نمیرسید خـودتان سعی نکنید آن را بردارید بلکه از فردی که به آن نزدیک است بخواهید که آن را به شما بدهد.
هنگامیـکه غذا خوردنتان پایان یافت هیچگاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهید این عمل خلاف آداب معاشرت میباشد.
برای بریدن و خردکردن غذا چنگال را با دست چپ و کارد را با دسـت راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی را که می خواهید ببرید محکم نگاه داشته و با چاقو آنرا ببرید. سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل کنید.
در روی صندلی راست و مستقیم بنشینید هیچگاه بجلو و یا عقب خم نشوید.
حین صرف غذا مشغول محاوره های دلنشین و مطـبـوع گـردید و از موضوعات بحث انگیز پرهیز کنید.

 

آموزش آداب معاشرت مهمانی و غذاخوری

 

Leave a Reply