اتروسک – دانشنامه تصویری برتر

اتروسک

by باستان شناسی, تاریخ, جامعه شناسی, علوم انسانی و فلسفه in فوریه 4, 2015

اِتروسک تمدنی با تبار غیر هندواروپایی است که از حدود سال ۷۰۰ پیش از میلاد تا میانه های سده اول پیش از میلاد در شبه‌جزیره ایتالیا دوام داشت و همزمان با شکوفایی جمهوری روم ناپدید گردید.

ریشه و تبار اتروسکی‌ها ناآشکار است ولی خود منابع اتروسکی بر این اشاره دارند که آنها از آناتولی به ایتالیا مهاجرت کرده‌اند. احتمال همتباری آنها با اقوام آسیانی وجود دارد. آنها را همچنین با باسکهای اسپانیا ربط می‌دهند.

map-etrusk

نفشه قلمرو اتروسک

493px-Etruscan_civilization_map

تاریخ

خاستگاه اتروسکها به پیشاتاریخ برمی گردد. هیچ متن ادبیات، مذهبی یا فلسفی از این قوم به مورخان نرسیده و تقریباً همه دانسته های ما از کاوشهای باستانشناختی سرچشمه می گیرد.

دربارۀ اتروسکها دو نظریۀ غالب وجود دارد؛ برخی بر این باورند که اتروسکها بومی منطقه هستند و از فرهنگ ویلانوا سربرآورده اند در حالیکه برخی دیگر آنها را مهاجرانی از آناتولی می دانند. به هر روی از سده ششم پیش از میلاد قلمرو اتروسکها از منطقۀ اتروریا در شمال غربی ایتالیای امروزی رو به گسترش گذاشت، بطوریکه از شمال به آن سوی کوههای آپنین و از جنوب به کامپانیا رسید.

پیشتر گروهی از مهاجران یونانی بخشهایی از جنوب ایتالیا را به اشغال خود درآورده کشوری برپا کرده بودند که به یونان بزرگ (Magna Graecia) نامور بود. همسایگی با مستعمرات یونانی نشین باعث تأثیر پذیرفتن اتروسکها از فرهنگ یونانی و بعدتر رقابتهای سیاسی و اقتصادی میان دو کشور شد. بهره برداری از معادن و تجارت آهن و مس برای اتروسکها ثروت سرشاری حاصل کرد و حوزۀ نفوذ آنها را در شبه جزیره ایتالیا وسعت بخشید. از سوی دیگر یونانیها موفق به ایجاد شهرکهای بازرگانی در سواحل فرانسه و اسپانیا و جزیره کرس شده بودند. اتروسکها که احساس می کردند منافع اقتصادیشان در خطر افتاده، با کارتاژ همپیمان شدند و در آلالیا به جنگ یونانیان رفتند (۵۴۰ پیش از میلاد)؛ نتیجه این نبرد دریایی عقب رانده شدن یونانیها و چیرگی اتروسکان بر شمال دریای تیرنی و جزیرۀ کرس بود.

1ac54a3998aefa0e73c9028b91d7a75e 5y7ktox 7ca683b22f5a52eae006ed2820d07824 b9736136e8e851f81c84e29472400d50 divarnegare02 e70e716a4d13fe63636bad108bfdd048

 

با دگرگونیهای قدرتهای منطقه در نیمه اول سده پنجم پیش از میلاد جایگاه اتروسکان رو به افول رفت. ابتدا کارتاژ متحد آنها از یونانیها شکست خورد و چند سال بعد هییرو حاکم سیراکوز اتروسکها را شکست سختی داد و باعث شد رومیان تازه از راه رسیده شهرهای لاتیوم و کامپانیا را از چنگ آنها درآورند. با یورش گلها مناطق شمالی دریای آدریاتیک هم جدا شد. رومیان هم یک به یک شهرهای اتروسکان را زیر پرچم خود می کشیدند تا اینکه در سده سوم پیش از میلاد اتروریا به تصرف روم در آمد.

 

Leave a Reply