اصالت جوهر در زبان‌شناسی

by ادبیات, علوم انسانی و فلسفه in فوریه 7, 2015

اصالت جوهر در زبان‌شناسی (Essentialism in linguistics) اعتقاد به این اصل است که تمامی مفاهیم زبانی را، بالاخره، روزی به‌طور عینی و آفاقی، تعریف خواهیم کرد، هرچند که، بشر هنوز توفیق چندانی در این مسیر نداشته‌است.

Essentialism katib T1

 

اقسام تعاریف

  • تعریف از چپ به راست
  • تعریف از راست به چپ

پانوشته‌ها

 

  • Concepts

Objectively

 

Leave a Reply