فرهنگ و هنر نقاشی

امپرسیونیسم

توسط 14p.ir

۱ – نمایش حالات بوسیله رنگهای تجزیه شده است . در این نوع نقاشی نقطه نظر ثابت در لحظات متعدد مورد توجه قرار می گیرد و نقاش به تدریج همان طور که طبیعت را مرور می کند تصویر را می کشد و از این جهت طبیعت در نقاشی امپرسیونیسم از لحظات متعددی ترکیب می شود . درین شیوه نقاشی قطعات مجزای رنگ طبیعت را با حالات و لحظات مجزایش نشان می دهد و در ضمن استقلال و ارتباط این لحظات را می نمایاند موسس این مکتب مونه که با تابلوی ( تاثر ) خود راه امپرسیونیسم را گشود . پس از او ( مانه ) این مکتب را براه تازه تری کشانید . نقاشان بزرگ دیگری که باین سبک کار کرده اند عبارتند از : [ رنوار ] دگا سزان و غیره که به امپرسیونیستهای قدیم مشهورند وان گوگ گوگن و غیره که آنان را امپرسیونیستهای نو می خوانند . ۲ – ترکیب حالات و حرکات بوسیله احجام است . این سبک در پیکر تراشی زود تر از نقاشی بروز کرد و اصول آن بر مبنای [ روش دید ] نهاده شده . موسس امپرسیونیسم در پیکر تراشی رودن است . رودن طبیعت را برای گرفتن مایه انتخاب کرد و گروهی از او او پیروی نمودند ولی عده ای از مجسمه سازان امپرسیونیست از طبیعت برای ایجاد احجام و اشکال تخیلی مایه گرفتند . از مجسمه سازان مشهور که باین سبک کار کرده اند میتوان کلینگر میللو و بوردل را نام برد . ۳ – مکتبی ادبی بنای آن بر توصیف و تشریح احساسات عواطف و سجایاست با سادگی بسیار و در ذکر تفاصیل و جزئیات کوشش به عمل نمی آید .

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment