تعبیر خواب زیتون – دانشنامه تصویری برتر

تعبیر خواب زیتون

by اختر شناسی in جولای 7, 2016
تعبير خواب زیتون به روايت محمد بن سيرين
اگر زيتون درخواب بيند، غم و انديشه بود، زيرا كه به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سياه. اگر بيند زيتون ميخورد، دليل كه غم و اندوه خورد.
تعبير خواب زیتون به روايت ابراهيم کرماني
روغن زيتون به خواب، خيرو بركت بود. اگر بيند روغن زيتون مي پالود و ميخورد، دليل كه به قدر آن خير و منفعت بدو رسد.
تعبير خواب زیتون به روايت جابر مغربي
اگر بيند زيتون ملح تلخ بخورد و با نان ميخورد، او را اندكي منفعت به رنج و سختي حاصل آيد.
تعبير خواب زیتون به روايت منوچهر مطيعي تهراني
همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم ديدن روغن زيتون در خواب نيکو است ولي مشاهده خود زيتون منوط است به طعم و مزه آن. اگر زيتون در خواب ببينيد که مي خوريد و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بيايد خوب است و تعبير بد ندارد. در اين حالت نعمت است که به شما روي مي آورد به قدر همان زيتون که مي خوريد و به اندازه اي که بايد بخوريد تا زيان نداشته باشد. ولي اگر در خواب زيتوني که مي خوريد طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنيد غم و اندوه است. با همه اين ها ديدن روغن زيتون در خواب خير و خوبي و نعمت است. رنگ زيتون نيز دخيل است چه اگر سياه باشد غم و اندوه و رنجي است که به شما روي مي آورد. اگر زرد باشد بيمار و رنجور مي شويد ولي اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطي که در خواب حالت کراهت در شما پيدا نشود. دادن زيتون به ديگران نيز تعبير مشروط دارد. خيلي چيزها هستند که در خواب هاي ما تاويلات و تعبيرات مشروط پيدا مي کنند از آن جمله است زيتون. اگر در خواب ببينيد که زيتون به کسي مي دهيد و مي دانيد که آن شخص زيتون را دوست نمي دارد تعبير اين است که در کار ديگران نيرنگ مي کنيد و زيان و ضرر مي رسانيد ولي اگر آن کس که زيتون را در خواب از شما مي گيرد و زيتون را دوست داشته باشد و شما بدانيد که براي او هديه مطلوب مي بريد به او خير و برکت مي رسانيد. گرفتن زيتون از ديگران نيز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسي به شما زيتون داد و شما را خوش نيامد از ديگران سخن سرد مي شنويد ولي اگر خشنود و راضي شديد کسي شما را مدح مي کند و مي ستايد و به شما سود و نفع مي رساند. چيدن زيتون از درخت به هر حال خوب نيست و فراهم آوردن غم و رنج تعبير شده است.

خیلی چیزها هستند که در خواب های ما تاویلات و تعبیر ات مشروط پیدا می کنند از آن جمله است زیتون. اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید. گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می کند و می ستاید و به شما سود و نفع می رساند. چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

 

تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون

اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه. اگر بیند زیتون میخورد، دلیل که غم و اندوه خورد. ابراهیم کرمانی گوید: روغن زیتون به خواب ، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می پالود و میخورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد. جابرمغربی گوید: اگر بیند زیتون ملح تلخ بخورد و با نان میخورد، او را اندکی منفعت به رنج و سختی حاصل آید.

اگر زيتون درخواب بيند، غم و انديشه بود، زيرا كه به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سياه. اگر بيند زيتون ميخورد، دليل كه غم و اندوه خورد.

ابراهيم كرماني گويد: روغن زيتون به خواب، خيرو بركت بود. اگر بيند روغن زيتون مي پالود و ميخورد، دليل كه به قدر آن خير و منفعت بدو رسد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند زيتون ملح تلخ بخورد و با نان ميخورد، او را اندكي منفعت به رنج و سختي حاصل آيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زيتون

خوردن زيتون : مشکلات خانوادگي

چيدن آن : شما بيش از حد سريع به قاضي ميرويد

 

1ـ اگر خواب ببينيد با جمعي از دوستان با شادماني زيتون جمع مي كنيد ، علامت آن است كه كارهايتان نتايجي مساعد با همراه خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد زيتوني را از ظرفي بيرون مي آوريد ، دلالت بر آن دارد كه اوقاتي را به خوشگذراني خواهيد گذراند .

3ـ شكستن ظرف زيتون در خواب ، علامت آن است كه پيش از لذت بردن دچار يأس خواهيد شد .

4ـ خوردن زيتون در خواب ، علامت يافتن دوستان وفادار است .

 

تعبیر خواب درخت زیتون

علی هستم ساکن تهران ولی اصالتاٌ روستا زاده هستم متولد ۱/۷/۱۳۵۶متاهل ولی درحال طلاق (در حال کشمکش دادگاه)بدون فرزند کارمند
خواب دیدم در روستایی که بدنیا آمدم داشتم از کوچه می رفتم که تو حیات خونه یکی از اهالی که کامل می شناسمش دو تا سگ بود که تا منو دیدن یکیشون که شکل ظاهری پلنگ داشت و قوی به من حمله کرد و دنبالم کرد منم فرار کردم و وارد حیاط یکی دیگه از اهالی شدم که سه تا سگ دیگه اونجا بودند ولی اون سگها به من حمله نکردند وحتی پارس هم نکردن من خیلی ترسیده بودم ناگهان دیدم تو هوا هستم تو فضای همون حیاطی که به اونجا فرار کرده بودم و جلوم یه درخت زیتون تقریباٌ بلندی بود که من تا نوک درخت تو هوا بودم و حالا از افتادن از فضا به زمین ترسیده بودم که می خواستم شاخه های درخت زیتون رو بگیرم داشتم تلاش می کردم که ازخواب بیدار شدم صبح بود ساعت بیست دقیقه مونده بود به شش صبح مورخ ۱۵/۴/۹۳هشتم رمضان
با کمال تشکر

تعبیر خواب :

می خواهید طلاق بگیرید زیرا گرفتار انفعال، عدم اعتماد به نفس و خودباوری هستید. همسرتان رفتار بیرحمانه ای دارد، بله یک زن گاه می تواند به نحو جنون آمیزی بی رحم باشد؛ اما آیا وفادار نیست؟! شما چه؟ آیا ذاتا مردی وفادار و دلبسته خانواده نیستید؟ پس مشکل کجاست؟ به شما می گویم، درون قلب شما، جایی که مزیت هایتان را فراموش می کنید و نقاط ضعفتان سرنوشت ساز می شوند. به خود آیید، همسر زیبای شما کسی است که می تواند خوشبختتان کند، اگر واقعا در جستجوی آرامش و خوشبختی هستید.
روستا اشاره به اصالت های وجودی شما دارد، انسانی برآمده از خاک و آب و روییده از دل سرزمینی شرافتمند. سگ ها هر پنج سگ نمادی از وفاداری، پایبندی و دوستی هستند. راستی آیا سگ را بهترین دوست انسان نمی نامند؟ دو سگ نخست شما را گرفتار ترس می کنند. سگی با شمایل پلنگ حکایتگر مشکلی است که شما با آن روبرو هستید. بیرحم است. شکی در آن نیست؟ زیباست، بله حتما همین گونه است؛ و وفادار است، اگر شما قدرش را بدانید. اما، شما برابر رفتار تهاجمی و بیرحمانه او گرفتار انفعال شده و حاضر به رفع مشکل نیستید.
سه سگ اشاره به بعد احساسی خود شما دارند، سه عدد احساس و سگ نماد وفاداری و پایبندی است. بنابراین، شما اهل دشمنی و کینه توزی نیستید، اهل خیانت نیستید، منتها راز آرامش را باز نمی شناسید. شما سخت ترسیده اید، در حالی که دشمنی در کار نیست. ناگهان خود را در آسمان و برابر درخت زیتونی می بینید. از این نماد مگر چیزی می تواند واضح تر و روشنگرتر باشد. آن درخت من وجودی شماست. همان منی که شما حاضر نیستید به رسمیت بشناسید. تعبیر خواب درخت استواری و ریشه دار بودن است و زیتون نماد پالایندگی و آرامش بخشی است.
دوست خوبم، قدر زندگی تان را بدانید. خودتان را در اولین گام و پیش از هر چیزی باور کنید و درک کنید باید در زندگی درخت زیتونی باشید که دیگران به آن اتکا کرده و از روشنای وجودش قلبهایشان را آرامش می بخشند. گره مشکلاتتان را با یافتن خودتان باز کنید.