زیست‌شناسی علوم پایه

جوجه‌تیغی سومالی

توسط 14p.ir

Ïîéìàí: Ïðèàðãóíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìîëîä¸æíûé, 08.2003 ñôîòîãðàôèðîâàí 4.12.2003 Äàóðñêèé ¸æ – Mesechinus dauuricus (Sundeval, 1841)

جوجه‌تیغی سومالی (نام علمی: Atelerix sclateri) نام یک گونه از سرده جوجه‌تیغی‌های آفریقایی است.

i283726789509482300._szw1280h1280_

i283726789509481459._szw1280h1280_

1355476973_Ezys (Erinaceus concolor)

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment