پزشکی چهره های زن

سرپرستار ارشد در بیمارستان های انگلیس

سرپرستار ارشد در بیمارستان های انگلیس
توسط 14p.ir

سرپرستار ارشد در بیمارستان های انگلیس

 

سرپرستار ارشد در بیمارستان های انگلیس را خواهر صدا می زنند!!

✅ در انگلیس زن پرستار ارشد به عنوان خواهر شناخته می شوند، آن هم به این دلیل که پیش از پایه ریزی پرستاری مدرن، این راهبه ها بودند که خدمات پرستاری ارائه می کردند!

دانشنامه تصویری فارسی

سرپرستار ارشد در بیمارستان های انگلیس

سرپرستار ارشد در بیمارستان های انگلیس

(Visited 77 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment