سیلویی لیساوگ – دانشنامه تصویری برتر

سیلویی لیساوگ

by چهره های زن, علوم انسانی و فلسفه, علوم سیاسی in دسامبر 29, 2015

سیلویی لیساوگ  Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است که وزیر مهاجرت و ادغام از دسامبر 2015 بوده است، و وزیر کشاورزی و مواد غذایی از سال 2013 تا 2015.

او به عنوان کمیسر رفاهی و خدمات اجتماعی شهر اسلو خدمت کرده است در سال های 2006-2011 ، و عضو شورای مرکزی انجمن حزب ترقی از سال 2005 بوده است.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

One Comment
  1. […] سیلویی لیساوگ  Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است که وزیر مهاجرت و ادغام از دسامبر ۲۰۱۵ بوده است، و وزیر کشاورزی و مواد غذایی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵٫ […]

Leave a Reply