آشپزی

شلغم زرد

توسط 14p.ir

شلغم زرد (نام علمی: Brassica napus subsp. rapifera) نام یک زیرگونه از گونه کلزا است.

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

شلغم زرد

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment