ادبیات علوم انسانی و فلسفه علوم سیاسی

نوفهم گرایی

نو فهم گرایی (یا باز مفهوم گرایی؛ نو مفهوم گرایی و …) (به انگلیسی:reconceptualism) جنبشی در برنامه ریزی درسی است که برای طراحی برنامه ریزی درسی طرح یا مدل ارئه نمی‌دهد و به مسائل فنی برنامه درسی توجهی نشان نمی‌دهد. نوفهم گرایان بیشتر تمایل دارند که مسایل ایدئولوژیک و اخلاقی را در تعلیم و تربیت مطرح کنند و علاوه بر مدارس نهادهای سیاسی و اقتصادی را نیز مطالعه نمایند. رویکرد یک نو فهم گرا بیشتر در فلسفه ریشه دارد و این جنبش به همان اندازه نسبت به پیش زمینه‌های اجتماعی و سیاسی نیز توجه نشان می‌دهند. (اورنشتاین و هاکینز (۱۹۹۳))

 

9786005413939 n00190759-b one1.3

وازهٔ concept در این اصطلاح به معنای مفهوم نیست بلکه به معنای درک؛ تصور یا فهم است. از طرفی درج واژهٔ ((مفهوم)) ذهن را به معنای مطالعه مفاهیم در رشته برنامه ریزی درسی معطوف می‌کند در حالی که هیچ جا در ادبیات جنبش نوفهم گرایی اصطلاح ((مفهوم)) در مرکز توجه نیست و با این منظور به کار نرفته است. اما با خارج شدن از جدال لغت شناسی؛ مطالعه تارخ این جنبش باز نشان می‌دهد که ((نوفهم گرایی)) اصطلاح درست و موثق تری برای معادل لاتین آن است. از نظر نوفهم گراین این جنبش نوعی تغییر پارادایم است از ((برنامه ریزی درسی))ب ه را که سمت ((فهم برنامه درسی)) (پاینار و همکاران۱۹۹۵؛ص ۶).

شاید مطالعه کتاب فهم برنامه درسی تالیف پاینار؛ رینو؛ اسلاتری و توبمن (۱۹۹۵) مقدمه درک نو فهم گرایی باشد. پاینار و همکاران در این کتاب چند موضوع مختلف موضوع علاقه نو فهم گراین نیز هست به صورت زیر مطرح می‌کنند:

-گفتمان معاصر برنامه درسی

-فهم برنامه درسی در بستر تاریخی

-فهم برنامه درسی به عنوان یک متن نژادی؛ جنسیتی؛ پساساختار گرایانه؛ پدیدارشناسانه؛ زیبایی شناسانه؛ خودشرح حال نویسی؛ خداشناسانه؛ موسسه‌ای و متن بین‌المللی.

منبع

  • نوفهم گرایی در مطالعات برنامه درسی از نو فهمی تا پسافهمی – تالیف دکتر مصطفی قادری

نقد کنترل فعالان برنامه درسی پاینار نیز مانند شوآب معتقد است که رشته برنامه درسی به تاراج رفته است .حوزه برنامه درسی به جای شاغلین در مدارس و شاغلین دانشگاهی رشته برنامه درسی به وسیله سیاستمداران،شرکت های انتشار کتاب های درسی و متخصصان رشته ها رهبری و کنترل می شود.پاینار در جایی دیگر می نویسد:نقش معلمان مدارس به کارگران اجرایی که به وسیله سیاستمداران تعلیم دیده اندتنزل یافته است.برگرفته از کتاب نوفهم گرایی در مطالعات برنامه درسی دکتر مصطفی قادری نوشته ادریس رستمی-سامان مکی

نقد نوفهم گرایی:

نقدهای زیادی به نومفهوم گرایان وارد آمده است.رالف تایلر متخصص برنامه ریزی درسی که خود هیچ گاه ازنقدهای نومفهوم گرایان در امان نبوده در اواخر سالهای زندگی(۱۹۹۴) طی مصاحبه ای که در دانشگاه استانفورد انجام داده به شدت مواضع نومفهوم گرایان را کوبیده است.در ادامه این مصاحبه را به نقل از هابات(۱۹۹۴) مرور میکنیم: مصاحبه با رالف تایلر: همان طور که ذکرشد عقلانبت تایلری نقطه ی اصلی انتقاد نومفهوم گرایان بوده و هست. تایلر در دهه های۱۹۴۰تا۱۹۵۰ عقاید تازه وعلمی درباره ی برنامه ی درسی ارایه کرد و نقش مهمی در شناساندن و تثبیت رشته ی برنامه ی درسی ایفا کرده است. او در سال ۱۹۹۴فوت کرد. چندین مصاحبه ی جامع وبسیط درباره ی کار و زندگی تایلر انجام شده اسست. از مجله ی فی دلتا کاپان که اولین مصاحبه ی جامع با تایلر را در سال۱۹۷۳ انجام داد(فیشباین ۱۹۷۳) تا مصاحبه ی طولانی که ویلیام شوبرت وآن لین لوپز شوبرت(۱۹۸۶)با تایلر انجام داده اند ودر۴۵۰صفحه کتاب منتشر شد.اما آخرین مصاحبه ی تایلر توسط هایات(۱۹۹۴) شش ماه قبل از مرگ تایلر انجام گرفت. در مصاحبه ی بسیار مهمی که گراسیلا کوردرو آرویو در مارس۱۹۹۰در محل کار تایلر در داتشگاه استانفورد با وی انجام داده نظر تایلر در باره ی نومفهوم گرایی نیز پرسیده میشود که در اینجا تنها به آن بخش که تایلر نظر خود را درباره ی نومفهوم گرایی اعلام کرده است اکتفا میکنیم. برگرفته از کتاب نوفهم گرایی در مطالعات برنامه درسی دکتر مصطفی قادری.نوشته شده توسط شیرزاد چوپانیان.

(Visited 339 times, 1 visits today)
  
کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment