کوهستان تیانزی – دانشنامه تصویری برتر

Blog

کوهستان تیانزی

by اخبار, جامعه شناسی, سرگرمی, علوم انسانی و فلسفه, علوم پایه, کشاورزی, گوناگون in دسامبر 6, 2015

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید ، شهرت این کوهستان به دلیل صخره های مرتفع که نظیر آن در هیچ کجای جهان قابل مشاهده نیست میباشد که مرتفع ترین آنها تا ارتفاع 1262 متری از سطح دریا میرسد .

باتشکر دانشنامه تصویری فارسی

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین 4

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

 

 

 

Leave a Reply