اخبار جامعه شناسی سرگرمی علوم انسانی و فلسفه علوم پایه کشاورزی گوناگون

کوهستان تیانزی

توسط 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید ، شهرت این کوهستان به دلیل صخره های مرتفع که نظیر آن در هیچ کجای جهان قابل مشاهده نیست میباشد که مرتفع ترین آنها تا ارتفاع ۱۲۶۲ متری از سطح دریا میرسد .

باتشکر دانشنامه تصویری فارسی

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید ۱۴p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید ۱۴p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید ۱۴p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین 4

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید 14p.ir

کوهستان تیانزی واقع در چین ، تیانزی نام رهبر شورشیان کشاورز چینی است که بعدها خود را پسر بهشت نامید ۱۴p.ir

 

 

 

کانال گردشگری

درباره نویسنده

14p.ir

Leave a Comment